Blwyddyn 1

Fe’ch addysgir trwy raglen MSc ym Mhrifysgol Caerdydd, naill ai Ffiseg neu Beirianneg, a lled-ddargludyddion cyfansawdd fydd y brif elfen. At hynny, bydd elfen ymarferol sylweddol gan gynnwys hyfforddiant perthnasol ynghylch meddalwedd ac ystafelloedd glân.

Cewch chi gyfle i fynd i gynhadledd am faterion lled-ddargludyddion yn y deyrnas hon hefyd, yn ogystal â gweithio gyda mentor i baratoi cynllun datblygu personol a ddiweddarir yn ystod y cwrs.

Prosiectau PhD

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn datblygu eich Prosiect PhD drwy broses iteraidd. Mae prosiectau PhD yn cael eu cynnig gan oruchwylwyr CDT yn y pedair prifysgol ac yn cael eu darparu mewn catalog i fyfyrwyr. Mae myfyrwyr yn cyflwyno eu prosiectau yn nhrefn eu dewis, yn unol â’r canllawiau a ddarperir yn flynyddol. Mae myfyrwyr yn cwrdd â goruchwylwyr sy’n cynnig y prosiectau, ynghyd â’r ail oruchwyliwr a phartner diwydiannol lle bo hynny’n berthnasol. Mae’r goruchwyliwr yn darparu adborth i’r Bwrdd Rheoli, sy’n dyrannu’r prosiectau gan roi ystyriaeth ddyledus i ddewisiadau myfyrwyr a goruchwylwyr, y defnydd o gyllid diwydiannol a chydbwysedd y dyfarniadau rhwng partneriaid y Brifysgol. Dros oes y CDT, bydd o leiaf 10 myfyriwr wedi’u lleoli ym Manceinion, Sheffield ac UCL ar gyfer eu prosiect PhD, a bydd o leiaf 20 wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae pob un o’r prifysgolion wedi darparu dyfarniadau ychwanegol i dalu am y gwahaniaeth rhwng ffioedd myfyrwyr Cartref a Rhyngwladol yn ôl eu derbyniadau disgwyliedig.

Gweithgareddau

Byddwch chi’n cymryd rhan yng ngweithgareddau’r garfan megis cyfres o ddarlithoedd gan siaradwyr gwadd, Clwb y Cyfnodolion a hyfforddiant ynghylch rheoli prosiectau, ymchwil ac arloesi moesegol, ymgysylltu ac effeithiau.

Siaradwyr gwadd

Bydd rhaglen siaradwyr gwadd o brifysgolion a’r byd diwydiannol yn ymwneud â phynciau penodol megis gweithgynhyrchu ardaloedd mawr, prosesu plasma yn anwythol, epitacsi (metelau – dyddodi anwedd cemegau naturiol ac epitacsi pelydrau moleciwlaidd), technegau RF, lithograffeg, profi hyd defnyddio dyfeisiau ac offer llunio meddalwedd (e.e. SYNOPSIS a COMSOL).

Gwaith allanol

Byddwn ni’n trafod gweithgareddau estyn braich, eiddo deallusol, llunio cynigion ariannu, rheoli prosiectau, cael effaith trwy ymchwil a hynt creu nwyddau o’r labordy i’r farchnad.

Clwb y Cyfnodolion

Yn eich tro, byddwch chi’n crynhoi erthyglau diddorol, cryf eu cynnwys technegol, dros weddill y garfan fel y gallwch chi feithrin medrau pwysig, sef beirniadu darnau sydd wedi’u cyhoeddi yn adeiladol a llunio cyhoeddiadau academaidd o safon.

Comments are closed.